ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/11
     ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠣᠩᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ‌ᠣᠨᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃              ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ‌‍ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号